Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden vakopleidingen Visagie en Haarstyling

1. Algemeen
a) De cursist(e) ontvangt na aanmelding voor de cursus een bevestiging en een nota, met daarin het betalingsschema.

b) Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Bij een teveel aan inschrijvingen hanteert Micky Jooren Haar- en Make-up Cursussen een wachtlijst.

c) Bij onvoldoende inschrijvingen behoudt Micky Jooren Haar en Make-up Cursussen zich het recht voor om de cursus op een later tijdstip te starten of in zijn geheel niet door te laten gaan. In geval van annuleren door Micky Jooren Haar- en Make-up Cursussen volgt restitutie van eventueel betaalde termijnen van het cursusgeld.

d) Vakanties; de vakantie perioden komen zoveel mogelijk overeen met de door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen officieel vastgestelde vakantieperioden voor de regio Zuid.

e) Micky Jooren Haar en Make-up Cursussen is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van door cursisten meegebrachte goederen/kleding.

2. Betaling
a) De cursist(e) dient stipt, tijdig en conform de aan haar/hem toegezonden nota en het daarop vermelde betalingsschema voor betaling zorg te dragen. Schiet de cursist(e) in de nakoming van haar/zijn betalingsverplichtingen tekort, dan verkeert de cursist(e) zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is Micky Jooren Haar en Make-up Cursussen gerechtigd de cursist(e) van verdere deelname aan de cursus uit te sluiten. Een eventuele uitsluiting door Micky Jooren Haar en Make-up Cursussen danwel het door de cursist(e) zelf afzien van het verder volgen van de cursus laat de betaling van het overeengekomen – resterende – gedeelte van het cursusgeld onverlet.

b) Is de cursist(e) in verzuim dan is het – resterende – cursusgeld ineens en ten volle opeisbaar en is Micky Jooren Haar- en Make-up Cursussen gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering hiervan over te gaan. Alle daaraan verbonden (buitengerechtelijke) incassokosten komen in dat geval voor rekening van de cursist(e).

c) Over de tijd dat de cursist(e) met de betaling van het verschuldigde cursusgeld in verzuim is, is Micky Jooren gerechtigd een rente in rekening te brengen van 1% per maand.

d) Bij betaling ineens heeft men recht op een korting zoals vermeld op de nota. Het gehele bedrag dient in dat geval ÈÈn maand voor aanvang van de cursus voldaan te zijn.

3. Annuleren
a) Annuleren is alleen schriftelijk mogelijk tot twee weken voor aanvang van de cursus. Bij annuleren worden EUR 55.00 administratiekosten in rekening gebracht.

b) Bij annuleren korter dan twee weken voor aanvang van de cursus vervalt de eerste betalingstermijn, zoals vermeld in het betalingsschema op de nota, aan Micky Jooren Haar- en Make-up Cursussen. Wel bestaat er de mogelijkheid om een herinschrijving voor de eerstvolgende vakopleiding te reserveren. De reeds betaalde termijn wordt in dat geval verrekend met de nota voor deze volgende cursus.

Algemene voorwaarden workshops en cursussen partikulieren

1. Algemeen
a) De cursist(e) ontvangt na aanmelding voor de cursus een bevestiging en een nota.

b) Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Bij een teveel aan inschrijvingen hanteert Micky Jooren Haar- en Make-up Cursussen een wachtlijst.

c) Bij onvoldoende inschrijvingen behoudt Micky Jooren Haar- en Make-up Cursussen zich het recht voor om de cursus op een later tijdstip te starten of in zijn geheel niet door te laten gaan. In geval van annuleren door Micky Jooren Haar- en Make-up Cursussen volgt restitutie van eventueel betaald cursusgeld.

d) Vakanties; de vakantie perioden komen zoveel mogelijk overeen met de door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen officieel vastgestelde vakantieperioden voor de regio Zuid.

e) Micky Jooren Haar- en Make-up Cursussen is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van door cursisten meegebrachte goederen/kleding.

2. Betaling
a) De cursist(e) dient stipt, tijdig en conform de aan haar/hem toegezonden nota voor betaling zorg te dragen. Betaling dient volledig vooraf te worden voldaan of ˘ contant op de eerste cursusdag. Schiet de cursist(e) in de nakoming van haar/zijn betalingsverplichtingen tekort, dan verkeert de cursist(e) zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is Micky Jooren Haar- en Make-up Cursussen gerechtigd de cursist(e) van verdere deelname aan de cursus uit te sluiten. Een eventuele uitsluiting door Micky Jooren Haar- en Make-up Cursussen danwel het door de cursist(e) zelf afzien van het verder volgen van de cursus laat de betaling van het overeengekomen cursusgeld onverlet.

b) Is de cursist(e) in verzuim dan is het cursusgeld ineens en ten volle opeisbaar en is Micky Jooren Haar- en Make-up Cursussen gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering hiervan over te gaan. Alle daaraan verbonden (buitengerechtelijke) incassokosten komen in dat geval voor rekening van de cursist(e).

c) Over de tijd dat de cursist(e) met de betaling van het verschuldigde cursusgeld in verzuim is, is Micky Jooren gerechtigd een rente in rekening te brengen van 1% per maand.

3. Annuleren
a) Annuleren is alleen schriftelijk mogelijk voor aanvang van de cursus. Bij annuleren vooraf wordt ÈÈnderde van het cursusbedrag in rekening gebracht.

b) Bij annuleren na aanvang van de cursus wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht.

Pin It on Pinterest

Share This